Geen producten in je winkelwagen.

Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden jonathanv26.sg-host.com

 

De website jonathanv26.sg-host.com inclusief webshop is eigendom van:

Styllies gcv

Transvaalstraat 55

2600 Berchem (Antwerpen), België

info@styllies.be

BTW nummer: BE 0658.731.255

 

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de webshop van Styllies en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product

.

Definitie

Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

 

Aankoop en betaling

 • Om te bestellen in deze webshop moet de koper minstens 18 jaar zijn.
 • De overeenkomst tussen Styllies en jou, de koper, komt tot stand op het moment dat jij de door Styllies gestelde voorwaarden hebt geaccepteerd en daaraan het voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Styllies behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Styllies bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van producten gekocht bij Styllies geschiedt uitsluitend per voorgestelde betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • De facturen van Styllies zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en uiterlijk op de vervaldag. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidinterest van 10% en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een min. van 100,00 EUR
 • Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.
 • In geval een levering slechts gedeeltelijk gebeurt, is de overeenstemmende prijs verschuldigd. Bij betalingen mag de opdrachtgever onder geen beding een bedrag inhouden als waarborg. Een dergelijke inhouding wordt beschouwd als een laattijdige betaling.
 • Styllies mag haar leveringen opschorten indien de koper in gebreke blijft zijn betalingsverplichting te voldoen. Klachten leiden er niet toe dat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever worden opgeschort.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Levering en levertijden

 • De door Styllies opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
 • Indien je een product besteld, dat tijdelijk niet op voorraad is, dan levert Styllies uiterste inspanningen om je te informeren wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • Styllies levert in volgende landen: België en Nederland. Andere landen op aanvraag.
 • Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.
 • De leverings- of verzendkosten worden aan de koper meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.
 • Het is mogelijk aangekochte producten op te halen in ons magazijn. Maak hiervoor een afspraak.

 

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Styllies is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Styllies doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Styllies je zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Styllies voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Styllies op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Styllies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Bedenktijd (zichttermijn) en retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij STYLLIES heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
 • Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door of namens jou. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat je zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wens je gebruik te maken van het verzakingsrecht? Dan dien je dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
 • De goederen dien je onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dien je bij te voegen bij de retourzending, evenals jouw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • Styllies betaalt het complete aankoopbedrag (exclusief transportkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.
 • Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval jouw eigendom. Op jouw verzoek kan het product ook opnieuw naar jou worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzend-/transportkosten.
 • Goederen moeten worden teruggestuurd of teruggebracht naar het volgend adres: Lanteernhofstraat 13, 2140 Antwerpen, België. Koos je voor afhaling, dan dient de retour of wissel op eenzelfde manier te gebeuren, zijnde in het Styllies magazijn waar de afhaling werd gedaan..
 • Het wisselen of retourneren van niet-conforme of onvolkomen producten of onderdelen kan enkel plaatsvinden op leveradressen in BE of NL

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

 • Wanneer een product speciaal voor jou gemaakt of veranderd is heb je logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 werkdagen.
 • Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt jouw recht op teruggave van betaling.

 

 

Garantiebepalingen

 • Styllies volgt de officiële garantierichtlijnen van 2 jaar. Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Styllies behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.
 • Alle garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik van goederen.
 • Breuken of kwetsuren in poreuze materialen als marmer/terrazo of andere, vallen tot 7 dagen na levering onder garantie.
 • Marmer/terrazo is een steensoort die zorgvuldige nazorg nodig heeft; Hiervoor schaf je best een behandelingsproduct aan. Vraag raad vragen bij een speciaalzaak. Vlekken of kringen ontstaan door niet zorgvuldig opvolgen van de steen, zijn voor rekening van de gebruiker en vallen niet onder garantie.

 

Gebreken

Inspecteer de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig. Voldoen de geleverde goederen aan de overeenkomst:

 • Werden de juiste goederen geleverd?
 • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Constateer je een zichtbaar gebrek of tekortkoming, die niet vermeld stond op de webshop? Meld dit dan deze binnen 7 werkdagen na levering.

De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Styllies.

 

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Styllies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Styllies niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Styllies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Styllies haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Styllies opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Styllies niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW en eventuele Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Als Styllies met jou, als koper, een bepaalde prijs overeenkomt, is Styllies niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan je de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Styllies of rechthoudende derden.

 

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Styllies behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 14 kalenderdagen.

 

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Styllies, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Promotionele Acties (via social media of de website)

 • Winnaar wordt enkel persoonlijk geïnformeerd en niet via social media of de website, om de privacy van de winnaar niet in het gedrang te brengen.
 • Winnaar wordt steeds de week na afloop van de actie persoonlijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de actie. Styllies verbindt zich er niet toe om alle deelnemers te informeren over het resultaat van de actie.
 • Medewerkers van Styllies zijn uitgesloten van de promotionele acties.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • Styllies levert grote inspanningen om te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Styllies de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • Styllies kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Als je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, dan kun je de beheerder van de website contacteren.
 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Styllies geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • Styllies kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Styllies verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Een project starten met ons?

Daag ons uit! Vul onderstaand formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.